Our Job and Responsibility                                     หน้าแรก ข่าวและประกาศ ภาพกิจกรรม กระดานข่าว                 
 

ตรวจสอบคะแนน OBEC

ติดตามพัสดุหรือจดหมายลงทะเบียนและEMS

 

เข้าสู่ Website กรุงเทพ การประเมิน

(อยู่ระหว่างการทดสอบ)

 แจ้งผู้ประเมิน กรุงเทพ การประเมิน  

 

มุมผู้ประเมิน Login

     Name

Password

  
สมัครสมาชิกใหม่ 
Web mail ผู้ประเมิน
 

เอกสารผู้ประเมิน

ใบสมัครผู้ประเมิน
เอกสารขอมีบัตร(รอบ ๓)
เอกสารขอมีบัตร(ผู้ประเมินใหม่)
เอกสารการขอย้ายหน่วย
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต

สมัครงาน

สมัครผู้ประเมิน
สมัครงานอืนๆ

ประกาศ

ดูกำหนดการอบรม สมศ.
ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน/ซ่อม
ดูภาพกิจกรรมของบริษัทฯ
ข่าวและประกาศของบริษัท

เอกสารนำเสนอ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Acrobat 5.0

สงสัยอะไรถามได้ที่นี่

WebBoard

ผู้สนใจเยี่ยมชม

Visitor Number
Counter

administrator

Google

phpBB - Creating Communities
 

Last updated :

 04-มี.ค.-2556

 

สมศ .ปรับปรุงการเขียนรายงานใหม่ ให้ผู้ประเมินเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ (4-03-56)

 

เอกสารประกอบการประเมิน ล่าสุด

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นให้สถานศึกษา

เอกสาร รายงานและแบบเก็บข้อมูล โปรแกรมคำนวน

หน้ารายงาน ที่จะต้องถูกปรับหากมีการแก้ไข

 (23-11-55)

 

<< ทำงานดี มีงานทำต่อ >>
 แจ้งผู้ประเมิน  

ขณะนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศีกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการรับสมัครตรงกับ สมศ. หากผู้ใดสนใจจะเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครได้โดยตรงที่ สมศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ หรือ Download ใบสมัคร

  ( 25-10-55)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมิน

1.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

2.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

3.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

4.เอกสารนำส่งสถานศึกษาเพื่อรายงานตัวและเก็บข้อมูล ให้ Download ได้ที่มุมผู้ประเมิน