ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก

  • ท่านต้องมี คุณสมบัติตามที่ สมศ.กำหนด
  • ท่านต้องสมัครกับนิติบุคคลที่เป็นหน่วยประเมินเช่น บจก. แอลเอสการประเมินหรือสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เปิดอบรมก็ได้
  • นิติบุคคลจะส่งใบสมัครของท่านให้หน่วยอบรมของ สมศ. พิจารณา
  • หน่วยอบรมจะเป็นมหาวิทยาลัยตามที่ สมศ.กำหนดให้อบรมผู้ประเมิน
  • หน่วยอบรมจะพิจารณาใบสมัครของท่านถ้าถูกต้องและคุณสมบัติครบจะแจ้งให้ท่านชำระเงินค่าอบรม โดยแจ้งผ่านนิติบุคคลที่ท่านสมัครหรือแจ้งทาง website ของสมศ.
  • ค่าอบรมเป็นเงิน 6,200 บาท ชำระโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่ทำการอบรมซึ่งจะแจ้งให้ทราบตอนประกาศชื่อผู้มีสิทธิอบรม (ค่าอบรมดังกล่าวบริษัทฯจะจ่ายคืนให้เมื่อท่านสอบผ่านและออกทำงานแผนแรกแล้ว) ค่าอบรมจำนวนนี้ยังไม่รวมค่าที่พักและค่าอาหาร
  • ผู้สมัครต้องเข้าอบรมให้ครบตามโปรแกรมและหลักสูตรตามที่ สมศ. กำหนด ระยะเวลาการอบรม 7 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 วัน ภาคปฏิบัติ 3 วัน แล้วต้องสอบผ่านตามเกณท์ของสมศ.ให้ได้อย่างน้อย 60% โดย สมศ. จะประกาศผลสอบให้ทราบทาง website ของสมศ.
  • เมื่อสอบผ่านได้แล้วต้องเข้าสังกัดนิติบุคคลเช่น บจก. แอลเอส การประเมิน แล้วท่านจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมิน โดยต้องต่ออายุบัตรทุก 3 ปี จึงสามารถทำการประเมินภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยประเมินที่ท่านสังกัด โดยต้องสังกัดอยู่กับหน่วยประเมินเป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงสามารถย้ายหน่วยประเมินได้
  • ระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนละ 3 วัน ทำการ โดยจำนวนผู้ประเมินที่เข้าตรวจเยี่ยมขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนและตามระเบียบข้อบังคับของ สมศ.

 

ผลตอบแทนและสวัสดิการของผู้ประเมินจะแตกต่างกันไปตามแต่นโยบายและการบริหารของแต่ละบริษัท

โทร. 0-2448 2765, 0-81 351 3157, 0-86 080 2870  Fax. 0-2448 2765

Website:  http://www.lskranpramol.com  E-mail: lskranpramol@yahoo.com